Saturday, August 25, 2007

ក្រុង ប៉ៃលិន (Krung Païlin)យោងតាមគ្រប់គ្រង
ភូមិបាល, ក្រុងប៉ៃលិនត្រូវបានចែកចេញជា ខណ្ឌ ក្នុងនោះមាន សង្កាត់៖

ខណ្ឌ ប៉ៃលិន ខណ្ឌ សាលាក្រៅ
1 សង្កាត់ ប៉ៃលិន សង្កាត់ សាលាក្រៅ
2 សង្កាត់ អូរតាវ៉ៅ សង្កាត់ ស្ទឹងត្រង់
3 សង្កាត់ ទួលល្វា សង្កាត់ ស្ទឹងកាច់
4 សង្កាត់ បយ៉ាខា សង្កាត់ អូរអណ្តូង

No comments: